ბუღალტრული, საგადასახადო და სხვა ფინანსური სერვისების აუთსორსინგის კომპანია.